Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeautifulYou

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van BeautifulYou

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van BeautifulYou bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Privacy statement

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door BeautifulYou worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en BeautifulYou;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten afneemt bij BeautifulYou.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan afnemers aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BeautifulYou en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de afnemer ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van BeautifulYou

Artikel 2 – Identiteit van BeautifulYou

Naam ondernemer: BeautifulYou

Vestigingsadres: Eikenlaan 259, 2404 BP Alphen aan den Rijn.

Telefoonnummer: 0172-854666. Te bereiken op ma t/m vr van 09:00 – 17:00. Let op: di van 13:00 – 17:00.

E-mailadres: info@beautifulyou.care

KvK-nummer: 27322256

Btw-identificatienummer: NL002054422B27

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BeautifulYou en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BeautifulYou voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BeautifulYou zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als BeautifulYou gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BeautifulYou niet.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. BeautifulYou is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen BeautifulYou de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan BeautifulYou zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BeautifulYou onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BeautifulYou is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BeautifulYou passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal BeautifulYou daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BeautifulYou kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BeautifulYou op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. BeautifulYou zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van BeautifulYou waar de afnemer met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 13. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BeautifulYou mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BeautifulYou mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien BeautifulYou de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien BeautifulYou de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de afnemer die informatie heeft ontvangen.
 2. Verpakkingen waarvan het zegel is verbroken kunnen wij niet terugnemen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De afnemer mag het zegel van de verpakking niet verbreken of verwijderen. Alleen ongebruikte artikelen kunnen worden teruggenomen.
 2. De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als BeautifulYou hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

 1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal BeautifulYou dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de afnemer zelf is de afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De afnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door BeautifulYou niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 – Verplichtingen van BeautifulYou bij herroeping

 1. Als BeautifulYou de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. BeautifulYou vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door BeautifulYou in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij BeautifulYou aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. BeautifulYou gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.
 4. Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BeautifulYou de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

BeautifulYou kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als BeautifulYou dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan BeautifulYou producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BeautifulYou geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien BeautifulYou dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is BeautifulYou niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. BeautifulYou staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat BeautifulYou er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door BeautifulYou, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover BeautifulYou kan doen gelden indien BeautifulYou is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van BeautifulYou, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan BeautifulYou schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 1. De garantietermijn van BeautifulYou komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. BeautifulYou is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 1. De garantie geldt niet indien:
 • De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van BeautifulYou en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. BeautifulYou zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan BeautifulYou kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BeautifulYou geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 4 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Gevolgschade naar aanleiding van het hierboven genoemde punt 13.3. kan niet op ondernemer worden verhaalt.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal BeautifulYou het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BeautifulYou te melden.
 4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door BeautifulYou is gewezen op de te late betaling en BeautifulYou de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BeautifulYou gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. BeautifulYou kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie dagen nadat de afnemer het product heeft ontvangen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BeautifulYou.
 2. Bij BeautifulYou ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BeautifulYou binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De afnemer dient BeautifulYou in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Een klacht schort de verplichtingen van BeautifulYou niet op, tenzij BeautifulYou schriftelijk anders aangeeft.
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door BeautifulYou, zal BeautifulYou naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen BeautifulYou en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 18 – Privacy statement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 januari 2019. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van BeautifulYou. U dient zich ervan bewust te zijn dat BeautifulYou niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. BeautifulYou respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Uw gegevens zijn bij ons vastgelegd omdat u bij ons een aankoop heeft gedaan of omdat u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken uw gegevens voor het verzenden van facturen, nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie met betrekking tot de producten en diensten van BeautifulYou. Indien wij uw gegevens niet van u zouden mogen gebruiken is het eveneens niet mogelijk om nieuwsbrieven, factuurgegevens of aanmeldingen voor trainingen en workshops voor u te verwerken. De gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen op eigen beveiligde servers van BeautifulYou of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 1. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BeautifulYou of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 1. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 1. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 1. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 1. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
 1. U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw gegevens. U heeft hiervoor de gelegenheid onderaan iedere nieuwsbrief of door het versturen van een e-mail aan info@beautifulyou.care.
 1. Indien u klachten of opmerkingen heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, vernemen wij dit graag rechtstreeks van u of kunt u zich in uiterste gevallen richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BeautifulYou of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 3. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

BeautifulYou

Eikenlaan 259

2404 BP Alphen aan den Rijn.

Telefoonnummer: 0172-854666.

Te bereiken op ma t/m vr van 09:00 – 17:00. Let op: di van 13:00 – 17:00.

E-mailadres: info@beautifulyou.care

0
Winkelwagen